PRENOVA STAREGA INDUSTRIJSKEGA OBJEKTA

IIndustrijski objekt v obrtni coninvestitor je naročil izdelavo idejne zasnove za rekonstrukcijo in novo fasado za obstoječi industrijski objekt v obrtni coni v Poljanski dolini. Obstoječa konstrukcija objekta je skeletna, iz prednapetih betonskih stebrov in nosilcev. Prav tako je tudi strešna konstrukcija iz strešnih, prednapetih betonskih Y nosilcev. Fasada je sestavljena iz fasadnih plošč iz penjenega betona, na vzhodni strani je zunanja stena v večjem delu iz betonskih votlakov.

Objekt je oblikovno sestavljen iz dveh volumnov. Severni del je daljši in nižji, južni del pa je krajši in višji. Večji del severnega dela je v lastni investitorja in ta del je bil predmet projekta. Želja naročnika je manjša dozidava velike delavnice, ureditev napušča obstoječe strešine in izvedba nove fasade objekta.

Nova preobleka industrijskega objekta

Na podlagi želja naročnika smo pripravili predlog rešitve za dozidavo in obstoječ objekt preoblekli v novo, sodobno zasnovano fasado. Na severni strani objekta je predvideno podaljšanje objekta po celi širini za ca. 2,5 m. V srednjem  polju bo prizidani del zaprt, priključen veliki delavnici. Na stranskih poljih pa bo prizidani del odprt kot nadstrešek pred delavnico.

Streha industrijskega objekta

V sklopu dozidave se uredijo tudi strešni napušči. V obstoječem stanju je streha izvedena iz betonskih Y nosilcev in je na straneh objekt praktično brez napušča. Novi napušč se izvede konzolno, v liniji obstoječe strehe in sledi minimalnemu naklonu strešine. V isti višini in naklonu se izvede tudi streha nad prizidanim delom, ki prav tako konzolno sega preko roba objekta. Širina napušča se po vsem obodu objekta spreminja, od najširše do najožje točke, da dobimo zlomljeno oblikovano strešino. Novi napušč se na jugozahodnem robu objekta in na sredini vzhodne strani objekta tudi prelomi in nadaljuje v zunanjo steno objekta.

Vhod v upravni del stavbeSkupaj z dozidavo se na objektu izvede tudi nova fasada. Fasada je po višini razdeljena. V zgornjem pasu je malenkost zamaknjena navznoter in pobarvana v temnejšem tonu. Na ta način dobimo cezuro med volumnom objekta in streho, ki na ta način s svojo zlomljeno formo lebdi nad objektom. S podaljšanjem napuščev v vertikalno steno pa ob enem obravnavani del objekta ločimo od preostalega, višjega objekta, ki ni predmet projekta.
V sklopu prenove se preuredi tudi glavni poslovni vhod z zamenjavo vrat in obdelavo samega vhoda.

Projekt: IDZ, PZI (2012)

Izvedba: (predvidoma 2015)