SODOBNA KMEČKA HIŠA

Investitorka ima na lokaciji v lasti manjše kmečko gospodarstvo, ki ga sestavljajo stara hiša, drvarnica in majhen toplar. Zemljišče se nahaja v Poljanski dolini, v ozki stranski dolini, tako da je ozek pas zemljišča ob cesti še deloma raven, nato pa se prične v smeri proti severozahodu dvigati bližnje pobočje. Stara hiša kot tudi drvarnica sta dotrajani in neprimerni za uporabo. Zato je predvidena porušitev obeh objektov in izgradnja nove individualne enodružinske prostostoječe stanovanjske hiše in manjšega pomožnega objekta – nadstreška z drvarnico.

 
 
 
 
Likovna in prostorska zasnova novega stanovanjskega objekta izhaja iz arhitekturne zasnove starejše, kakovostne arhitekture. Ob enem se naslanja tudi na obstoječo hišo, s tem da želi ustvariti nekoliko bogatejši izgled objekta. Osnovnemu gabaritu je na sprednji JV strani, ki gleda na cesto, dodano zunanje stopnišče, ki poveže nivo terena z nivojem pritličja.

 
 
 
 
 
 
Nad vhodnim delom je v liniji zunanjega stopnišča dodan nadkriti vhodni del, ki se v mansardi podaljša v notranji prostor. Ob enem je v pritličju, na južni strani dodana loggia oz terasa, ki se zaje v osnovni volumen. S takšno členitvijo prednjega višinsko izpostavljenega dela se fasada optično razbije, objekt pa vizualno deluje nižji.

 
 
 
 
 
 
 
Fasada je v nadaljevanju členjena z okenskimi odprtinami. Okenske odprtine so na fasadi nanizane v linijah, simetrično na os objekta. Višinsko je objekt členjen tudi z vencem, na nivoju pritličja in mansarde.
 
 
 
 
 
 
Tlorisno se objekt naslanja na starejše objekte, z osrednjim hodnikom, ki se v pritličju zaključi z vhodnimi vrati na sprednji in zadnji strani objekta. Glavni bivalni prostori so urejeni v pritličju. V kleti sta na sprednji strani predvidena družabni prostor in kmečka soba. V ozadju so razporejeni pomožni prostori. V mansardi so predvideni spalni prostori in sanitarije.

 
 
 
 
Projekt: IDZ, PGD, PZI (2017, 2018)
Arhitektura: Peter Pogačnik, u.d.i.a. in Jože Tavčar
Izvedba: v izgradnji
Neto površina: 330 m2