UREDITEV OKOLICE ZADRUŽNEGA DOMA

HotavljeVaščani naselja Hotavlje so želeli urediti okolico zadružnega doma in vzpostaviti nov osrednji vaški prostor. Pripravili smo idejno zasnovo za ureditev celotnege neposredne okolice, kjer se sedaj neurejeno parkira pred zadružnim domom in zasaditveni načrt za zasaditev zelenega otoka, ki ga omejujejo 3 lipe.  Osrednji del zelenega otoka se je skozi čas zasajeval z različnimi grmovnicami, na tem prostoru sta postavljeni tudi dve klopi in oglasna tabla. Na drugi strani parkirišča je ekološki otok, ki kazi okolico trgovine. Parkirišče na enem delu meji na vodotok, kjer prihaja do erozije zaradi izkrčene naravne zarasti.

Idejni predlog poizkuša rešiti vse opisane probleme na dani lokaciji. Ker je celoten poseg finančno obsežen, je predvidena izvedba v dveh fazah.

TLORISV prvi fazi projekta se uredi zeleni otok s tremi lipami. Na prostoru se ohranijo tri lipe in klopi, vse ostale grmovnice se odstrani. Oglasna tabla, ki sedaj stoji na robu otoka se premesti na drugo stran uvoza na parkirišče.  Zaradi različnega nivoja terena in iztrošenosti zemljine se celotna vrhnja plast odstrani. Zeleni otok se obrobi s pasom betonskih robnikov in izvede se nasutje novega humusa, tako da se višine optimalno izravnajo. V osrednjem prostoru je predvidena nova zasaditev, sestavljena iz treh ploskev.

Trajnice na javnih površinahOsrednjo ploskev predstavlja krožna forma, ostali dve pa sta elipsaste oblike. Na ta način je ureditev zasnovana s pomočjo pravilnih geometrijskih likov (kroga) in dopolnjena z nepravilnimi organskimi oblikami, da celotna ureditev ne deluje preveč formalno, saj gre za ureditev v vaškem okolju. Prostorsko kompozicijo otoka dopolnita še klopici, ki sta razpostavljeni na robu osrednjega kroga in na drugi strani nova fontana, narejena iz lokalnega kamenja.

Kamnita miza Vse tri zasaditvene površine so obrobljene s kamnitim robom, osrednji del in ena elipsasta ploskev sta zasajeni s trpežimi ploskvami, ostala ozelenjena povšrina je zatravljena. Zasaditev se izvede  s trajnicami, s katarimi je zasaditev trajnejšega značaja in z manj vzdrževanja. Pri izbiri vrst za zasaditev imajo prednost trajnice, ki so tpežne, zelo dolgo cvetijo in so enostavne za vzdrževanje.

Ureditev okolice s tranjicamiPri izboru rastlin smo bili pozorni, da zasaditev ne deluje preveč “eksotično”, tako da je primerna za podeželsko okolje, hkrati pa sledi sodobnim smernicam evropskega oblikovanja javnih površin. Osnovna ideja je ustvariti bujen cvetlični vrt, ki je zanimiv skozi celo leto. Da parkovna ureditev še dodatno povežemo z vaškim okoljem, se  v osrednji del kroga postavi značilen element kmečke opreme, in sicer star lesen sod, ki s svojo obliko dopolnjuje krožno zasnovo osrednjega dela, obenem pa s svojim volumnom usmerja pogled v osrednji del zasaditve.

Hotavlje-04V razširjeno ureditev je vključena sanacija brežine vodotoka. Sanacija se izvede na sonaraven način z lesenimi oporniki in okroglicami za zadrževanje brežine, urejene terasasto z zasaditvijo v zgornjem delu. V sklopu ureditve se lahko izvede tudi enostaven poseg v ekološki otok tako, da se rob ploščadi obda z leseno okvirno konstrukcjo povezano s pledeno žico, ki služi kot ogrodje za zasaditev s plezavkami. Na ta način se zakrije pogled na neurejen ekološki otok, ki pa je še vedno prosto dostopen.

Projekt: IDZ (2012), PZI (2013)

Izvedba: 1. faza (2013)