UREDITEV VAŠKEGA JEDRA V JAVORJAH

Javorje-04

Naročnik je želel pripravo idejne zasnove za preureditev osrednjega dela naselja Javorje v vaško središče z informativno točko in ureditvijo ekološkega otoka. Čeprav gre za staro vaško naselje, vaškega središča, povezanega v smiselno celoto, Javorje nimajo. Prostor sestavljata dve ploščadi na različnih višinskih nivojih, ki sta med seboj trenutno povezani le s cesto.

Javorje-obstojece

Problematična na obravnavanem območju sta predvsem nekdanji privez za živino in ekološki otok. Objekt za privez živine je betonski konzolni nadstrešek, ki je ob enem oporni zid za brežino. Zaradi pomanjkljivega odvodnjavanja in vremenskih vplivov je nadstrešek v vse slabšem stanju. Prav tako ne služi več svoji funkciji in kot izrecno funkcionalni objekt ni več najprimernejši za vaško središče.

Javorje-02Na podlagi želja naročnika smo pripravili idejno zasnovo za ureditev vaškega jedra. Osnovna ideja je preurediti obstoječi oporni zid v objekt, ki bi na spodnji strani služil kot informativna točka za vaščane in obiskovalce (z oglasno desko, zemljevidom kraja z okolico, prostorom za predstavitev kraja), na drugi strani pa se uredi ekološki otok. Ob tem se ploščadi poveže s stopniščem v zaokroženo večfunkcionalno celoto v središču vasi. Novi objekt črpa svojo obliko in arhitekturne elemente iz arhitekture, ki jo srečamo v okolici. V ta namen se odstrani gornji del konzolnega nadstreška, obstoječi oporni zid se obzida z novo oporno steno in se ga pokrije z novo dvokapno streho, ki je značilna za ta prostor.

Javorje-01

Obstoječi objekt sega vse do glavne ceste in s strešino sega že nad cestišče. V izogib temu se zadnji niz obstoječega zidu odstrani. Da bi pridobili bolj pravilno obliko celotnega prostora, se novo oporno steno na zunanji strani zamakne za ca 1m. S tem za novo steno tudi pridobimo potrebno globino za umestitev vitrine, kjer se predstavljajo okoliški ustvarjalci.

Javorje-05Na drugi strani zidu se na višjem nivoju uredi vmesni plato med spodnjo in gornjo ploščadjo, ki je namenjen ureditvi ekološkega otoka. Z drugačno koto tega platoja tudi dosežemo, da se zabojniki za odpadke vizualno skrijejo pred obiskovalci in mimoidočimi. Da bi osrednji del vasi dobil tudi bolj povezovalno funkcijo, se gornja ploščad, ki je sedaj namenjena zgolj parkiranju, razširi proti novemu objektu in se na tem mestu postavi obeležje z vodnjakom, ki je posvečeno trem najbolj prepoznavnim osebam tega prostora. Prostor ob enem služi za počitek obiskovalcev in kot tudi kot razgledna ploščad.

Javorje-03

Vse ploščadi med seboj povezujejo široke stopnice, ki poleg fizične povezave omogočijo tudi vizualno povezavo tega prostora. Nove stopnice bi kasneje lahko omogočale tudi nov dostop v nadstropje mlekarne, če bi se tej namenila nova vsebina. Dodatni dostop do ekološkega otoka predstavlja tudi dostopna rampa.

Nočni pogled na center

Projekt: IDZ (2010)

Soavtorja: prof. Marjan Ocvirk, Jože Tavčar

Predvidena investicija: 45.000,00 eur