OBRAT ZA PREDELAVO LESA

S tem projektom je na obravnavanem zemljišču predvidena izgradnja novega proizvodno- skladiščnega objekta. Proizvodno skladiščni objekt ima izrazito vzdolžno zasnovo, saj tako obliko tudi narekujejo obstoječe prostorske danosti na parceli. Celotni objekt je dimenzij 66,00 m x 13,40 m.

lesena delavnica

Proizvodni del objekta bo zaprt. Glavni dostop v objekt se bo vršil iz zahodne in južne strani, preko dvojnih večjih rolo vrat za uvoz in izvoz viličarja. Prav tako bodo urejena dvoja enokrilna vrata za osebni prehod. Skladiščni del objekta bo odprt, saj bo namenjen odprtemu sušenju lesa. Skladiščni prostor bo dostopen iz južne strani. Severna in zahodna fasada skladiščnega dela bosta delno zaprti z mrežo iz lesenih letev, ki bo služila za zaščito lesa pred vremenskimi vplivi. Streha vzdolž skladiščnega dela je podaljšana v konzolni nadstrešek, ki bo služil kot pokrit transportni prostor.

 

sušilnica za les

V sklopu predvidenega proizvodno-skladiščnega objekta ni predvidena umestitev pomožnih prostorov (garderoba in sanitarije), ker so ti urejeni v sklopu obstoječih prostorov na parceli.
Celotni objekt bo izveden z AB prefabriciranimi stebri, temeljenimi na AB točkovnih temeljih, med seboj povezanimi s temeljnimi gredami. Strešna konstrukcija bo sestavljena iz primarnih lepljenih nosilcev, postavljenih v prečni smeri, in sekundarnih lepljenih nosilcev, postavljenih v vzdolžni smeri.

 

poslovni prostori

Streha objekta je enokapnica z naklonom 5°. Sleme poteka vzdolž daljše stranice objekta v smeri V-Z. Streha bo pokrita s toplotno izoliranimi strešnimi paneli.

 
 
 
 
 
 
 
lesen pakirni material

Z zunanjim izgledom objekta se oblikovno sledi obstoječim objektom na parceli, tako da dobimo oblikovno zaključeno celoto kompleksa. Fasada na proizvodnem delu bo izvedena s fasadnimi paneli. Deloma na južni strani pa bo fasada obložena z lesenim macesnovim opažem. Skladiščni del objekta se na vzhodni in severni strani delno zapre z mrežo iz lesenih letev.

 
 
 

industrijska cona

Vakumska sušilnica bo dimenzij 6,00 x 3,10 m. Enokomorna naprava za sušenje lesa je izdelana iz cilindra iz plemenitega jekla, 80 mm debele izolacije iz kamene volne omrežene z umetno smolo in zunanjo oblogo z zunanjim prezračevanjem iz ALU trapezne pločevine.
Naprava je pritlična, vhod v komoro se vrši iz dvorišča na zahodni strani. Strešina je ravna z minimalnim naklonom 2°. 
 

 
 

Projektant: Peter Pogačnik
IDZ: 2015