5 STVARI, KI JIH PRIPRAVIM PRED 1. SESTANKOM Z ARHITEKTOM

Vsak projekt nastane s tesnim sodelovanjem naročnika in arhitekta. Prvi korak pri vsakem projektu je osebni stik. Na prvem sestanku se arhitekt in investitor spoznata in ugotovita, kakšne so vaše želje, potrebe in pričakovanja. Dogovorita se za obseg in dinamiko dela. Pred prvim sestankom z izbranim arhitektom lahko nekatere stvari postorite sami. Tako bo komunikacija med vami in izbranim arhitektom potekala učinkovito.

Arhitekt bo že pred prvim srečanjem želel vedeti natančno lokacijo, kjer načrtujete novogradnjo, rekonstrukcijo oz. druge posege na objektu. Najbolje je, da mu sporočite parcelno številko in katastrsko občino.
S temi podatki arhitekt že v naprej preveri morebitne omejitve na lokaciji glede na veljavne predpise.
Če boste potrebovali gradbeno dovoljenje, lahko pri pristojni občinski upravi naročite tudi lokacijsko informacijo, povzetek prostorskih aktov, ki veljajo v občini, kjer se zemljišče nahaja. Prav tako lahko sami pridobite geodetski posnetek, ki vam ga izdela geodet. Če tega ne boste urejali sami, bo za to poskrbel arhitekt.

Poizkusite strniti vaše želje in predstave, kakšno hišo si želite, kakšna bi bila njena velikost, katere prostore potrebujete v vaši hiši oz. novem objektu. Najbolje je, da vse te podatke strnete v nekakšen opis – projektno nalogo ali pa pripravite skico. Ne bo odveč, če na prvi sestanek s sabo prinesete tudi kakšno fotografijo primerljivega objekta, ki vam je všeč.
Svoje želje uskladite tudi z drugimi družinskimi člani.

Že veste, ali je potrebno za poseg pridobiti gradbeno dovoljenje? Če ne veste, vam bo pojasnil arhitekt. Razmislite o obsegu sodelovanja z arhitektom.
Glede na obseg in vrsto objekta projekt poteka po fazah: Idejna zasnova (IDZ), Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), Projekt za izvedbo (PZI) in Projekt izvedenih del (PID).
Pri objektih, kjer potrebujete le nasvet arhiteta in gradbeno dovoljenje ni potrebno, se običajno izdela idejna zasnova in detajle za izvedbo. Pri gradnji enodružinske hiše, ki predstavlja manj zahtevno gradnjo in ne potrebuje tehničnega pregleda, celotni projekt običajno predstavljajo tri faze: idejna zasnova, projekt za gradbeno dovoljenje in projekti za izvedbo.t.

Razmislite, kdaj boste lahko pričeli z gradnjo in do kdaj pričakujete, da bodo urejena dovoljenja in pripravljena projektna dokumentacija. Čas za pridobitev gradbenih dovoljenj je odvisen od vrste projekta, soglasodajalcev, lokacije projekta in tudi od izkušenosti arhitekta.
Vsekakor ne priporočamo, da pričenjate z gradnjo pred pridobitvijo ustrezne dokumentacije.

Razmislite o vaših finančnih zmnožnostih. Določite, koliko ste pripravljeni vložiti v željeno investicijo. Od tega so odvisne tudi rešitve, ki jih bo za vas pripravil arhitekt.